داستان زندگی(قسمت دوم)

سلام،خوب هستيد که؟
خوب در جواب دوست خوبم ازاده خانوم.
بله درست ولی ما بايد زندگی کنيم، زندگی ادامه دارد و تو هستی که سرنوشتت رو ميسازی.
موفق باشيد.
----------------------------------------------------------------------
قسمت دوم :تولد و فوت ياسمنe.gif
تا انجا گفتيم که اين ياسمن بود که با وجودش به من خيلی کمک کرد،
اما تو اون سن و امن وضعيت پول زياد نداشتم،اما خب تا چهلم خواهرم به مقداری که نياز داشتم جور شد.
يک هفته بعد از چهلم تولد ياسمن بود.خوب رفتم براش يک عروسک خوشگل خريدم.
خب ميدونيد که غرور يک پسر يعنی چی،خب شام من و ياسمن و خواهر ياسمن که بزرگ بود رفتيم بيرون.
رفتيم چيزی خورديم رفتم حساب کنم که خانوم جلوی کلی ادم برگشت بهم گفت نمی خواد حساب کني ،بعدا نيازت ميشه.
نميدونيد چه حالی داشتم،يک دفعه چنان دادی زدم که خودم گريم گرفت.
و گفتم هنوز اينقد پول دارم که پول ۳ تا ابميوه رو بدم.
و بعد از عمری دعوامون شد.
هديه ای رو که براش خريده بودم و پرت کرد تو جوب،و اينکه توهين به من و خانوادم.
و به هم گفتيم قهر تا روز قيامت.
و ديگه از هم خبر نداشتيم،تا اينکه خواهرش زنگ زد گفت امروز ما ميريم خارج از کشور،کجا (انگليس).خب هم اينکه دلم برای ياسمن تنگ شده بود.
از مدرسه زدم و رفتم ياسمن و ديدم که داشتند ميرفتند، تا چشمش به من افتاد سرش و انداخت پايين و ديدم که گريه ميکنه.
گفتم:سلام بدون خدا حافظی داری ميری بی مرام.
گفت :تو اينجا چيکار ميکنی ،کی گفت بيای.
گفتم:اومدم هم ببينمت هم خداحافظی کنم.
گفت : برو گمشو نميخوام ببينمت.
و من هم با روی گريون رفتم خونه.
حدودا ۴ روز مونده به امتحانات ترمم يک نامه با يک بسته برام رسيد.
اره درست حدس زديد،از طرف ياسمن بود .البته بسته ولی موقع فرستادنش مال يک ماه پيشش بود.
ولی نامه ای که اومده بود دست خط خواهرش بود.
خب از ياسمن برام يک اسپری خيلی خشبو اومده بود.
خوشحال شدم.
ولی چون داشتم ميرفتم مدرسه ،نامه رو نخوندم.
فرداش که يادم افتاد وقتی نتمه رو باز کردم توش دوتا نامه بود يکی از طرف ياسمن و اون يکی روهم ميدونيد،البته من از روی نامه گفتم خط خواهرش بوده.
نوشته بود که ياسمن زير عمل جراحی متاسفانه فوت کرد،ديگه نفهميدم چی شد .چشمام و که باز کردم تو بيمارستان بودم.
از حال رفته بودم،وقتی داشتم ميخوردم زمين سرم خورده بود به مبل و بيهوش شدم.
فعلا تا همين جا داشته باشيد.
موفق و مويد باشيد.
و تشکر ميکنم: از:مهرو عزيزم.ازاده خانوم.مهسا خانوم.ميترا عزيز، اقا سياوش و همه دوستان عزيزی که به من سر ميزنند.
و از شما ميخوام که اشکالات من و بهم بگيد تا بهتر شم.
خداحافظ همه شما.
م.ح.ر

/ 0 نظر / 9 بازدید