دل من گرفت از اين شهر

به کجا چنين شتابان
هوس سفر نداری... ز غبار اين بيابان
دل من گرفت از اينجا...
نميدونم چرا خيلی زود با مردم صميمی ميشم
دلم ميخواد با هاشون حرف بزنم
ولی بعضيها ......

/ 1 نظر / 6 بازدید
khleh setareh

من فکر نمی کنم تو خيلی زود با مردم صميمی ميشی تصور من اينه که تو آدمی درونی هستی و بااينکه درجمع همه ماهستی ولی بشکل واقعی چيزهايی راکه دردرونت هست بيرون نمی ريزی . خودت چی فکرميکنی ؟