فریاد در تنهایی

گاهی شعرهایم،گاهی حرف هایم،و گاهی زندگی...

آذر 97
1 پست
آبان 97
3 پست
مرداد 94
1 پست
دی 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
13 پست
خرداد 82
9 پست
اسفند 81
11 پست
بهمن 81
9 پست
دی 81
12 پست
آذر 81
17 پست
آبان 81
3 پست
شکرگزاری
1 پست
نعمت
1 پست
زندگیم
1 پست
قدرت
1 پست
خدا
2 پست
شکر
1 پست
افزون
1 پست
کفر
1 پست
موفقیت
2 پست
جسارت
1 پست
معجزه
1 پست
کتاب
1 پست
شکست
1 پست
بی_پولی
1 پست
تحصیلات
1 پست
زندگی
2 پست
عشق
2 پست
غرور
1 پست
احساس
1 پست
خیالات
1 پست
رفت
1 پست
فراموشی
1 پست
تمام
1 پست
زندگی_کن
1 پست
حال_خوب
1 پست
شاد
1 پست
تلخ
1 پست
غمگین
1 پست
خوبم
1 پست
من
1 پست
تو
2 پست
او
1 پست
لذت_ببر
1 پست
شروع
1 پست
بازگشت
1 پست
سفر
1 پست
بروی
1 پست
نهراسی
1 پست
ایمان
1 پست
انتخاب
1 پست
گمان
1 پست
سالها
1 پست
مئت_ها
1 پست
سقف_سپید
1 پست
کوچه
1 پست
همین
1 پست
همان
1 پست
پدر
1 پست
تکیه_گاه
1 پست
روز_پدر
1 پست
انسان
1 پست
کاغذ
1 پست
اقاقیا
1 پست
رخوت
1 پست
دروغ
1 پست
سیاهی
1 پست
مدور
1 پست
عقاید
1 پست
nocent
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
روایــت آدم
وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...
گل یخ
امروز را آنگونه که دوست داری زندگی کن ، شاید فردایی نباشد
عصیان
آدرس نسخه متنی وبلاگ: http://daghdaghe2.blogfa.com
اشعار علی میرزائی
دفتر غزلیات علی میرزائی
از قصه های باغ سنگستان....
مجله ای برای خواندن و نوشتن شعر،داستان،ترجمه، نقد و چه و چها
نوبرانه
من خدا را ؛در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی مهربانند..
🔑بلند مدت فکر کنیم🔒
جملات انگیزشی،برای رسیدن به موفقیت و زندگی ایده آل،لطفا از حرکت باز نایستید.