فریاد در تنهایی

گاهی شعرهایم،گاهی حرف هایم،و گاهی زندگی...

مرداد 94
1 پست
دی 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
13 پست
خرداد 82
9 پست
اسفند 81
11 پست
بهمن 81
9 پست
دی 81
12 پست
آذر 81
17 پست
آبان 81
3 پست
سفر
1 پست
بروی
1 پست
نهراسی
1 پست
عشق
1 پست
ایمان
1 پست
انتخاب
1 پست
گمان
1 پست
سالها
1 پست
مئت_ها
1 پست
سقف_سپید
1 پست
کوچه
1 پست
همین
1 پست
همان
1 پست
پدر
1 پست
تکیه_گاه
1 پست
روز_پدر
1 پست
انسان
1 پست
کاغذ
1 پست
اقاقیا
1 پست
رخوت
1 پست
دروغ
1 پست
تو
1 پست
سیاهی
1 پست
مدور
1 پست
عقاید
1 پست
nocent
1 پست